วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2554

แนะนําหนังสือเตรียมตัวสอบเข้า โรงเรียน EP (English Program)

สวัสดีครับเพื่อนๆ พอดีวันนี้ผมไปเดินซื้อหนังสือมาอ่านยามว่างและไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งน่าสนใจมาก เกี่ยวกับ การสรุปข้อมูลต่างๆ เพื่อเตรียมสอบเข้าโรงเรียน EP และ ยังมีตัวอย่า่งแนวข้อสอบอีกด้วย ดังนั้นจึงนํามาลงเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆ ครับ  ส่วนราคาหรือสถานที่ซื้อผมไม่นํามาลงนะครับ เพราะ ไม่อยากให้ดูเป็นเชิงพาณิชย์ในเว็ปนี้ ครับ และครั้งต่อๆไป ผมอาจจะเพิ่มหน้าสําหรับแนวข้อสอบในเว็ปนี้ด้วยครับ เพื่อให้ เพื่อนๆ มีแหล่งข้อมูลเพื่อให้ลูกๆหลานๆของเราได้เตรียมตัวสอบได้เต็มที่ครับ

ใครมีแนวข้อสอบหรือหนังสือแนะนำสามารถแจ้งมาได้นะครับ


 ชื่อหนังสือ สุดยอดเก็งเข้า ม.1 ,EP และ GIFTED
ประกอบด้วย
- สรุปข้อมูลและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
- แนวข้อสอบจริงเข้า ม.1 ,EP และ GIFTED และห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนมัธยมชั้นนำทั่วประเทศ พร้อมเฉลยละเอียด
- เก้งข้อสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ พร้องเฉลยละเอียด
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1
- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2550
- การรับนักเรียนชั้นพิเศษ และหลักสูตร ENGLIHS PROGRAM ปีการศึกษา 2550
- เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1,เขต 2,และเขต 3,ช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550
- รายชื่อและที่อยู่โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพฐ. ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบจริง ม.1 ของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
แนวข้อสอบจริงเข้า ม.1 (ชุดที่ 1)
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวข้อสอบจริงเข้า ม.1 (ชุดที่ 2)
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาวิทยาศาสตร์
- วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวข้อสอบจริง ENGLIHS PROGRAM และห้องเรียนพิเศษ (GEP)
- วิชาคณิตศาสตร์
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ 3 เก็งข้อสอบเข้า ม.1 ของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
เก็งข้อสอบเข้า ม.1 (ชุดที่ 1)
- วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ,และสังคมศึกษา ,ศาสนา ,และวัฒนธรรม
เก้งข้อสอบเข้า ม.1 (ชุดที่ 2)
- วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ,และสังคมศึกษา ,ศาสนา ,และวัฒนธรรม
เก็งข้อสอบเข้า ENGLIHS PROGRAM และห้องเรียนพิเศษ (GEP)
- วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ 4 เฉลยข้อสอบ
เฉลยข้อสอบจริงเข้า ม.1 (ชุดที่ 1)
- วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ,และสังคมศึกษา ,ศาสนา ,และวัฒนธรรม
เฉลยข้อสอบจริงเข้า ม.1 (ชุดที่ 2)
- วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ,และสังคมศึกษา ,ศาสนา ,และวัฒนธรรม
เฉลยเก็งข้อสอบเข้า ENGLIHS PROGRAM และห้องเรียนพิเศษ (GEP)
- วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์
เฉลยเก็งข้อสอบเข้า ม.1 (ชุดที่ 1)
- วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ,และสังคมศึกษา ,ศาสนา ,และวัฒนธรรม
เฉลยเก็งข้อสอบเข้า ม.1 (ชุดที่ 2)
- วิชาคณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย ,และสังคมศึกษา ,ศาสนา ,และวัฒนธรรม
เฉลยเก็งข้อสอบเข้า ENGLIHS PROGRAM และห้องเรียนพิเศษ (GEP)
- วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2554

ทําอย่างไรจึงเพิ่มความเข้าใจและพื้นฐานในการเรียนคณิตและวิทย์สําหรับหลักสูตร EP และสองภาษา

สวัสดีครับ ช่วงนี้ น้องๆ หลายคน ก็น่าจะทราบผลการสอบเข้าเรียนใน โรงเรียนต่างๆ รวมทั้งในหลักสูตรสองภาษา และ English Program (EP) ครับ  ซึ่งน้องๆ ที่ประสบความสําเร็จในการสอบพี่ก็ขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกคนสามารถประสบความสําเร็จในการเรียนต่อไปครับ สําหรับน้องๆ ที่อาจจะสอบเข้าไม่ได้ในโรงเรียนหรือหลักสูตรที่หวังไว้ก็ ไม่ต้องท้อใจครับ พยายามต่อไป ทําได้แน่นอนครับ ขอให้แน่วแน่ในจุดหมายที่ตั้งไว้ครับ

สําหรับบทความนี้พี่ก็ขอเขียนเพิ่มเติมประเด็นการเรียนในห้องเรียน อีพี หรือ สองภาษา เพื่อให้น้องที่จะเริ่มเปิดเรียนและต้องเตรียมตัวเรียนในห้องเรียนแบบสองภาษาสามารถปรับตัวได้และสามารถทําคะแนนทั้งในห้องและการสอบเข้าเรียนในระดับสูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมั่นใจครับ โดยประเด็นที่จะเขียนถึงคือเรื่องของคุณภาำพของอาจารย์อีพีที่สอนวิชาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยประเด็นนี้พี่เคยเขียนเบื้องต้นในบทความนี้ครับ

ในปัจจุบันจากที่ได้เก็บข้อมูลจากทั้งทางนักเรียน ผู้ปกครองและวารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร อีพี และสองภาษา คือ  อาจารย์ที่โรงเรียนนํามาสอนในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่ได้จบหรือมีความเชี่ยวชาญในวิชาเหล่านี้ ทําให้ไม่สามารถถ่ายทอดหรืออธิบายแนวความคิดหรือทฤษฎีต่างๆให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งได้ ซึ่งทําให้นักเรียนส่วนใหญ่อาจได้ภาษาแต่วิชาการจะอยู่ในระดับที่ไม่เพียงพอต่อการสอบแข่งขันหรือแม้แต่การทําคะแนนในห้องเรียน ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีความสําคัญมาก เพราะ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ต้องการให้ ลูกหลานของตนที่เรียนใน หลักสูตร อีพี และ สองภาษา ได้ทั้ง ความรู้และวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมกับ การศึกษาต่อในระดับสูง ที่มีึความจําเป็นต้องใช้ ภาษาอังกฤษในการเรียน หรือ การทํางานในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งต่อไปจะต้องแข่งขันกับแรงงานจากต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสารโดยแรงงานเหล่านี้จะเริ่มเข้ามาทํางานในประเทศไทยหลังจากการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน

จา่กความจําเป็นของทั้งภาษาและวิชาการข้างต้น ที่นักเรียนในหลักสูตร อีพี และ สองภาษา ควรได้รับการเรียนรู้และถ่ายทอดจา่กอาจารย์ในโรงเรียนอีพี  ผู้ปกครองและนักเรียนมักมีคําถามเสมอๆ ว่า ควรทําอย่างไร  เพราะ เรียนแต่ที่โรงเรียน อาจารย์ก็ปูพื้นฐานวิชาการในแบบภาษาอังกฤษได้ไม่เต็มที่ เด็กที่เรียนก็ ไม่เข้าใจในเนื้อหา ปล่อยไว้นาน ก็มีผลต่อเด็กในอนาคตอย่างมาก เพราะพอพื้นฐานวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่แน่นก็จะสอบแข่งขันกับเด็กภาคปกติไม่ได้ กลายเป็นว่าเรียนแล้วได้แต่ภาษา ซึ่งก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ปัญหานี้ผู้ปกครองบางท่านก็ อาศัยให้บุตรหลานไปเรียนพิเศษกับโรงเรียนกวดวิชาต่างๆ ซึ่งสอนเป็นภาษาไทย ซึ่งก็ช่วยเด็กได้บ้างตอนสอบแข่งขันในโรงเรียนที่จัดสอบเป็นภาษาไทย แต่ก็ไม่ช่วยในการเพิ่มเกรดในห้องเรียน เพราะในห้องเรียน เรียนเป็นภาษาอังกฤษ สอบและทําการบ้านเป็นภาษาอังกฤษ พอเรียนกวดวิชาเป็นภาษาไทย มาเขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษไม่ถูก ฟังที่ึึครูสอนหรือให้การบ้านไม่ได้ก็ไม่สามารถทําคะแนนสอบและคะแนนเก็บได้ ดังนั้นจากสาเหตุนี้ผู้ปกครองที่ตอนแรกส่งบุตรหลานไปเรียนกวดวิชาภาคภาษาไทย ก็เริ่มลังเล และพยายามหาวิธีการอื่นๆ เพิ่อให้ ลูกหลาน ทําคะแนนในห้องเรียน อีพีหรือสองภาษา ได้ด้วย  สุดท้ายเลยจําเป็นต้องหา ที่กวดวิชาคณิตและวิทย์ สําหรับ นักเรียน อีพีและ สองภาษาโดยเฉพาะ ซึ่ง อาจารย์จะต้องสามารถเน้นได้ทั้งภาษาและวิชาการที่ีเข้มข้นได้นั่นเอง  แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนกวดวิชาลักษณะนี้ยังมีค่อนข้างน้อยมากคงต้องอาศัยเวลาที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจะเริ่มเล็งเห็นปัญหาและความสําคัญของการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนที่เน้นทั้งภาษาและวิชาการในอนาคตครับ

สําหรับตัวอย่างกวดวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ ผสมไทยและอังกฤษ สามารถดูตัวอย่างได้ที่นี่ครับ