วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย English Program

     
                  โครงการโรงเรียนสองภาษา  (English Program)  ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  ในการจัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  การวัดและประเมินผล
การเรียน  เป็นไปตามแนวทางของโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทั้งทางด้าน
วิชาการ  และด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ซึ่งโรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม  และเอื้อต่อการเรียนรู้ดังนี้
         7.1  การจัดตำราเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษยกเว้นวิชาภาษาไทย  เอกสาร
              ตำราเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา  ใช้หนังสือที่สั่งซื้อจากต่างประเทศหรือในประเทศ
              ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกับหนังสือของโรงเรียน  หรืออาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นผู้ชำนาญการสอนและ
              มีความสามารถในการแปล  เป็นผู้จัดทำ และหลังจากนั้นจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
              ด้านภาษาจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเจ้าของภาษาอีกครั้ง
         7.2  อุปกรณ์การเรียนการสอน  ห้องเรียน  ห้องประกอบ  และวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการฯ
              ปัจจุบันโรงเรียนมีการเตรียมความพร้อม  และสามารถใช้ได้ทันทีดังนี้
              1.  ห้องเรียนทุกห้องขนาด 30 ที่นั่ง  ติดเครื่องปรับอากาศ  พร้อมอุปกรณ์เครื่องเสียงที่ทันสมัย
                   มีคอมพิวเตอร์ประจำสำหรับช่วยสอนโดยใช้จอทีวี 29 นิ้ว  เป็น Monitor
              2.  ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ (E-Library)  มีคอมพิวเตอร์เป็นสื่อค้นคว้าทาง Internet  จำนวน
                   36  เครื่อง
                   3.  ห้องเรียนที่ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในระบบ E-Learning มีสื่อค้นคว้าทาง Internet จำนวน
                   36  เครื่อง  พร้อมจอภาพ LCD
              4.  ห้องศูนย์เรียนรวม 120 ที่นั่ง  พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยในระบบ Multi Media โดยใช้จอภาพ
                   ขนาด 120  นิ้ว
              5.  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยจำนวน 55 ชุด  และมีความพร้อม
                   สามารถสื่อสาร  2  ทาง ได้เป็นอย่างดี
              6.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วน 55  ชุด
              7.  ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ที่ทันสมัย  4  ห้องเรียน

1 ความคิดเห็น:

  1. การสอบเข้าเรียน เลขกับวิท สอบเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ ค่ะ

    ตอบลบ